Formulari de sol·licitud de crèdits tous

Identificació amb certificat electrònic o MIL
Informació general

A través d’aquest programa es poden finançar únicament les despeses següents:

a) La part patronal corresponent a l’aplicació de l’STCT o l’RJT.

b) Passius financers derivats d’operacions creditícies amb entitats bancàries andorranes.

c) Inversions d’adequació d’establiments per a l’atenció al públic per adaptar-se als requeriments sanitaris derivats de la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.

d) Despeses de subministrament d’aigua corrent, d’electricitat, de telefonia i de calefacció.

e) Despeses d’arrendament dels locals comercials.

f) Quotes de les operacions de lísing (arrendament financer) degudament formalitzades.

Cada sol·licitud pot presentar-se per a una, diverses o totes les modalitats d’ajut descrites.

Per al finançament de la part patronal corresponent a l’aplicació de l’STCT o l’RJT, l’import sol·licitat ha de coincidir amb el presentat en la sol·licitud d’STCT o RJT i fins a un màxim de tres mesos. Passat aquest període es podrà sol·licitar a la Comissió Tècnica l’ampliació d’aquest finançament en base a les dades actualitzades de la sol·licitud d’STCT o RJT. Aquesta ampliació caldrà trametre-la a la Comissió Tècnica enviant un correu electrònic a credits.covid19@govern.ad.

Per al finançament dels passius financers derivats d’operacions creditícies amb entitats bancàries andorranes, l’import sol·licitat no pot excedir les quotes previstes per un període màxim de tres mesos. Passat aquest període es podrà sol·licitar a la Comissió Tècnica l’ampliació d’aquest finançament en base a complements d’informació bancària actualitzada. Aquesta ampliació caldrà trametre-la a la Comissió Tècnica enviant un correu electrònic a credits.covid19@govern.ad.

Per al finançament d’inversions d’adequació d’establiments per a l’atenció al públic per adaptar-se als requeriments sanitaris derivats de la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2, l’import sol·licitat en base a un pressupost de treballs. En cap cas, l’import pressupostat no pot excedir l’import en euros resultant de multiplicar la superfície total del local de negoci per 15.

Per al finançament de les despeses en concepte de subministraments d’aigua corrent, d’electricitat, de telefonia i de calefacció, l’import sol·licitat no pot excedir un període màxim de tres mesos, que comprèn el mes corrent de la sol·licitud i els dos mesos següents. Passat aquest període es pot sol·licitar a la Comissió Tècnica l’ampliació d’aquest finançament sobre la base de complements d’informació bancària actualitzada. Aquesta ampliació cal trametre-la a la Comissió Tècnica enviant un correu electrònic a credits.covid19@govern.ad.

Per al finançament de les despeses d’arrendament, l’import sol·licitat no pot excedir un període màxim de tres mesos, que comprèn el mes corrent de la sol·licitud i els dos mesos següents. Passat aquest període es pot sol·licitar a la Comissió Tècnica l’ampliació d’aquest finançament sobre la base de complements d’informació bancària actualitzada. Aquesta ampliació cal trametre-la a la Comissió Tècnica enviant un correu electrònic a credits.covid19@govern.ad.

Per al finançament de les quotes d’operacions de lísing (arrendament financer), l’import sol·licitat no pot excedir les quotes previstes per a un període màxim de tres mesos, que comprèn el mes corrent de la sol·licitud i els dos mesos següents. Passat aquest període es pot sol·licitar a la Comissió Tècnica l’ampliació d’aquest finançament sobre la base de complements d’informació bancària i contractual actualitzada. Aquesta ampliació cal trametre-la a la Comissió Tècnica enviant un correu electrònic a credits.covid19@govern.ad.

Per completar la sol·licitud cal adjuntar una posició global de tots els comptes bancaris de la mateixa entitat i per cada entitat, el balanç de situació i el compte de pèrdues i guanys de l’exercici anterior, un certificat bancari que acrediti el detall dels imports mensuals i el venciment de les quotes d’operacions creditícies per a les quals se sol·licita l’aval, un pressupost de treballs per a l’adequació dels locals de negoci, els extractes bancaris dels últims tres mesos en què apareguin els corresponents càrrecs dels rebuts dels subministraments arrendaments i subministraments, i la presentació del contracte de lísing (arrendament financer) degudament formalitzat, com també amb la presentació de l’extracte bancari dels darrers tres mesos on constin els càrrecs satisfets en concepte de quotes per aquest tipus de despesa.

Pel que fa als criteris utilitzats per la Comissió Tècnica a l’hora d’emetre les resolucions, es tindran en compte, per terme general, els aspectes següents:

a) Per al finançament de la part patronal corresponent a l’aplicació de l’STCT o l’RJT, el finançament dels passius financers derivats d’operacions creditícies amb entitats bancàries andorranes, el finançament de les quotes d’operacions de lísing (arrendament financer), el finançament de les despeses en concepte de subministraments i el finançament de les despeses en concepte d’arrendaments de locals comercials, es pren en consideració la capacitat financera de l’empresa o el negoci d’acord amb la informació bancària adjuntada o la informació que es pugui sol·licitar. En qualsevol cas, la Comissió Tècnica preserva el 30% de les disponibilitats del sol·licitant o un mínim de 6.000 euros

b) Per al finançament d’inversions d’adequació d’establiments per a l’atenció al públic per adaptar-se als requeriments sanitaris derivats de la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2, la Comissió Tècnica tindrà en compte variables vinculades al sector d’activitat, tipologia de negoci i/o nombre d’assalariats, entre altres.

La Comissió Tècnica es reserva el dret de valorar altres criteris vinculats a l’especificitat de la sol·licitud. En qualsevol cas, la presa en consideració de criteris diferents dels esmentats a l’apartat anterior es motivarà degudament en la resolució de la sol·licitud.